Програма І робоча програма навчальної дисципліни «кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» - страница 5^ ЗМ 1.1. Теоретичні засади кон’юнктурних досліджень галузевого ринку Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20(дата складання)


(підпис)


∑ балів за результатом тесту
^ ЗМ 1.2. Основи методики кон’юнктурних досліджень Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20(дата складання)


(підпис)


∑ балів за результатом тесту
^ ЗМ 1.3 Аналіз та прогнозування кон’юнктури галузевого ринку Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20(дата складання)


(підпис)


∑ балів за результатом тесту
∑ балів за результатом тестування за модулем 1
(підпис викладача)^ Навчальне видання


Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» денної форми навчання галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»).


^ Укладач: доц. кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ

Лариса Володимирівна Щербина


Редактор: О. С. Кравцова


Комп’ютерна верстка: Ю. П. Степась.


План 2008, поз. (додатково)
Підп. До друку 05.02.2008 Друк на ризографі. Замовл. № . Формат 60 х 84 1/16 Умовн.-друк. арк. 2,8 Тираж 100 прим.
Папір офісний

Обл.-вид. арк. 3,2
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


61002, Харків, вул. Революції, 12

0951972710861529.html
0952043336009492.html
0952158239941802.html
0952254018184076.html
0952318100880953.html